ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁTVIZSGÁLÁS, ÁRAJÁNLAT:

I.1. Megrendelést megelőzően a gépjárművet Vállalkozó vagy erre feljogosított dolgozója megvizsgálja, aki a hibafelvételezés után meghatározza a szolgáltatás technikai kivitelezésének módját, időigényét és várható költségét, szükséges alkatrészeket és felhasználandó anyagokat.

I.2. Amennyiben Megrendelő elfogadja az előzetes kalkulációt, tevékenységünk jellegéből adódóan, annak megfelelő koordinálása érdekében a gépjármű javítási munkáját előzetes egyeztetés után előjegyzésbe vesszük. Az előjegyzésbe vétel történhet személyesen, telefonon, vagy elektronikus úton.

I.3. Egyeztetett napon Megrendelő gépjárművet Vállalkozónak átadja. Egyúttal Megrendelő köteles Vállalkozó részére átadni a gépkocsi kulcsait, forgalmi engedélyét, valamint a kötelező felelősségbiztosítás meglétét igazoló okmányt. Amennyiben Megrendelő az előre egyeztetett időpontban önhibájából nem adja át gépjárművét Vállalkozónak, újabb átadási időpont előjegyzése válik szükségessé.

I.4. Gépjármű megérkezésekor Vállalkozó részletes feltárást készít az autó állapotáról, amennyiben nem vagy régebben történt részletes átvizsgálás. Ezen átvizsgálás alkalmával sor kerülhet a gépkocsi részleges megbontására, valamint mikrokamerás felvételek készítésére. A felmérés eredményéről Vállalkozó újra egyeztet Megrendelővel, tájékoztatja a javítás várható mértékéről, módjáról, idejéről, pontosítva a korábbi árajánlatot.

I.5. Ha az ilyen módon elkészült árajánlat után Megrendelő a szükséges munkák elvégzését mégsem kéri, úgy a gépkocsin a megbontott egységek visszaszerelését Vállalkozó elvégzi. Megrendelő az átvizsgálás valamint az összeszerelés díját köteles Vállalkozónak megfizetni. Vállalkozó visszaadja Megrendelőnek a gépkocsi kulcsait, forgalmi engedélyét, valamint Megrendelő által átadott egyéb okmányokat.

I.6. Amennyiben Megrendelő az árajánlatot elfogadja, megrendeli Vállalkozótól a javítási munkát.

I.7. Vállalkozó az ajánlat szerinti munka elvégzését megtagadhatja,

1. ha megrendelő az általa Vállalkozótól korábban megrendelt szolgáltatás ellenértékét nem fizette meg

2. ha a feltárás során olyan hibák merülnek fel, amelyet a Vállalkozónak nem áll módjában kijavítani időbeli vagy egyéb akadályok miatt.

3. az ügyfél minősíthetetlen magatartása miatt.

MEGRENDELÉS:

II.1. A megrendelés az elvégzendő munkákra vonatkozó írásbeli nyomtatvány – munkalap – kitöltésével történik, mely tartalmazza Megrendelő és a gépjármű szükséges adatait, a feltárt hibákat, javítandó részek listáját, a javításhoz szükséges becsült munkaórát, annak díját, valamint a felhasználandó alkatrészek és anyagok várható mennyiségét, ellenértékét, alváz- és üregvédelem becsült anyagköltségét, munkadíját, valamint a végső összeszerelés várható munkadíját.

II.2. Ezzel egyidejűleg Vállalkozó tájékoztatja Megrendelőt a Vállalási Szabályzatról, szolgáltatásainak áráról, illetve az adatkezelésről.

II.3. Megrendelő ezen munkalap aláírásával igazolja az árajánlat elfogadását, a megrendelés létrejöttét, valamint a Vállalási Szabályzatban foglaltak megismerését, mely feltételeket mindkét fél magára nézve kötelező érvényűnek tekinti.

II.4. Vállalkozó a megrendelést a megállapított díjelőleg kifizetése esetén tekinti érvényesnek.

SZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSE:

III.1. Vállalkozó a gépjármű javítását a legjobb tudása szerint, szakszerűen és minőségben, képzett szakembereivel végzi el.

III.3. Vállalkozó tájékoztatja Megrendelőt, amennyiben a munka elvégzése során azt tapasztalja, hogy olyan a megrendelt javítással összefüggésben levő munka elvégzése válik szükségessé, amely az árajánlat elkészültekor még nem volt ismert, illetve annak kijavításával a szolgáltatás várható díja emelkedik. Ezt a munkát Vállalkozó csak külön megrendelésre végezheti el, új elkészülési határidő megjelölése mellett.

III.4. Amennyiben Vállalkozó a munka végzése során olyan előre nem látott hibát fedez fel, amely a megrendelt javítási munkával nincs összefüggésben, függetlenül attól, hogy ez az üzembiztonságot, közlekedésbiztonságot érinti-e vagy sem, köteles a hiba felfedezéséről és az ezzel kapcsolatos többletköltségekről Megrendelőt értesíteni.

Ezt a munkát Vállalkozó csak külön megrendelésre végezheti el, új elkészülési határidő megjelölése mellett.

III.5. Az előzőekben leírtak figyelembevételével a közlekedésbiztonsági szempontból szükséges javítás meg nem rendelése esetén, a hibás gépjármű Megrendelőnek történő átadásakor Vállalkozó köteles Megrendelő figyelmét felhívni az esetleges balesetveszélyre, súlyos esetben a Közlekedési Hatóságot értesíteni a jármű állapotáról.

III.6. Vállalkozó az elvégzett munkáról, a felhasznált alkatrészekről és anyagokról munkalapot vezet, és fényképeket készít. A munkalapon feltünteti a javításhoz felhasznált munkaórákat, anyagok és alkatrészek mennyiségét, költségét.

III.7. A karosszéria javítási munkát Felek megegyezően elkészültnek tekintik, mikor az összes árajánlatban szereplő karosszériahiba kijavításra került, illetve az időközben felmerült hibák javítása – amennyiben Megrendelő megrendelte azt – megtörtént. Csak ezután kerülhet sor a gépjármű fényezésére, alváz- és üregvédelmére, valamint alváz- és üregvédelem utáni összeszerelésre.

III.8. Fényezés történhet Vállalkozó partnercégénél, Megrendelő külön megállapodásával. Ebben az esetben Vállalkozó átvállalja a fényezéssel járó lebonyolítási feladatokat. Megrendelő Fényezővel kötött megállapodásában foglaltak Vállalkozó számára csak e szerződés részét képező munkával összefüggésben ismertek, a Megrendelő Fényezővel kötött megállapodásának egyéb részeiért Vállalkozó nem vállal felelősséget. Amennyiben más helyszínen történik a fényezés, Vállalkozó gépjárművet átadja Megrendelőnek, majd a munka végeztével Megrendelő visszaszállítja gépjárművét Vállalkozóhoz alváz- és üregvédelemre – amennyiben Vállalkozó megbízást kapott rá –, illetve alváz- és üregvédelem utáni összeszerelésre.

III.9. Alváz- és üregvédelem történhet Vállalkozó műhelyében, ebben az esetben ez az árajánlatban külön tételként szerepel, és a vállalt karosszéria javítási munka részét képezi, melyet Vállalkozó elvégez. Amennyiben más helyszínen történik, Vállalkozó gépjárművet végösszeszerelés után átadja Megrendelőnek.

III.10. A gépjármű karosszéria javítási munkájának végeztével fényezés illetve alváz- és üregvédelem után Vállalkozó elvégzi a gépjármű végső összeszerelését, melynek díja az árajánlatban külön tételként szerepel.

III.11. Vállalkozó a vállalt munka befejezéséről értesíti Megrendelőt, aki a gépjárművet egy előre egyeztetett időpontban átveszi. Átvételkor Vállalkozó tájékoztatja Megrendelőt az elkészült munkáról, a későbbi karbantartási teendőkről, illetve azokról az eljárásokról, melyeket Megrendelőnek célszerű betartania az elvégzett munka minőségének megtartása, illetve a közlekedésbiztonság fenntartása érdekében. (futóműbeállítás, fényezés utáni tisztítás, stb.)

III.12. Vállalkozó az elvégzett munkáról és a beépített anyagokról a mindenkori érvényben lévő pénzügyi előírásoknak megfelelő számlaformátumban végszámlát ad – a munkalap másolati példányának egyidejű átadása mellett – Megrendelőnek.

III.13. Vállalkozó a gépjárművet és annak okmányait Megrendelő részére csak a végszámla kiegyenlítése után adja át.

III.14. Amennyiben Megrendelő a készre-jelentéstől számított 8 naptári napon belül a munkát nem veszi át, Vállalkozó tárolási díj felszámolására jogosult. Amennyiben Megrendelő vagy megbízottja az ajánlott levélben megküldött készrejelentés ellenére a gépjárművet 6 hónapon belül nem veszi át, a javítási és tárolási díj érvényesítése érdekében Vállalkozó jogi eljárást kezdeményezhet.

ÁRAK, FIZETÉSI FELTÉTELEK

IV.1. A szolgáltatás munkadíja munkaóradíjban kerül megállapításra. Az aktuális érvényben lévő óradíjak megtalálhatók Vállalkozó műhelyében kifüggesztve, illetve Vállalkozó honlapján.

IV.1. Az óradíj bruttó összeg, tartalmazza az általános forgalmi adót.

IV.3. Vállalkozó az árváltozás jogát fenntartja. Az esetleges hosszú előjegyzési időre való tekintettel az árajánlat 120 napig érvényes.

IV.4. Megrendeléskor Megrendelő a várható anyagbeszerzési költségek és munkadíj fedezésére 50% előleget fizet a Vállalkozónak, melyről Vállalkozó előlegszámlát állít ki.

IV.5. A munkavégzés során felmerült, addig nem ismert hibák javítására megadott árak, amennyiben Megrendelő elfogadja azokat, és ezen hibák javítását megrendeli, növelik az eredeti árajánlat összegét. A továbbiakban a megemelt összegű árajánlat számít a fizetési ütemezés alapjául.

IV.6. Amennyiben a megrendelt munka előzetesen megállapított értéke meghaladja az Négyszázezer forintot, és a vállalt határideje a 3 hetet, a karosszéria javítás összeszerelés nélküli díjának előlegen felüli összegét Megrendelő 14 napos ütemben fizeti meg. Ennek utolsó részletét Megrendelő a karosszéria javítási munkák elkészültekor fizeti Vállalkozónak. Vállalkozó csak ez után adja át gépjárművet fényezésre, illetve csak ezután történhet meg az alváz- és üregvédelem és a végső összeszerelés.

IV.7. Vállalkozó az alváz- és üregvédelem díját az összeszerelés díjával együtt a végszámlában szerepelteti, amelyet Megrendelő a gépjármű átvételekor egyenlíti ki.

IV.8. Megrendelő a gépjárművet és annak okmányait addig nem veheti át, amíg a végszámla összegét meg nem fizeti Vállalkozó részére.

IV.9. A gépkocsi 8 naptári napot meghaladó átvételi, illetve a végszámla kiegyenlítési késedelem következtében a gépkocsi átvételi napjáig keletkező tárolási díj mértéke napi 3000 Ft, melyet Megrendelő köteles Vállalkozó részére megfizetni időn túli tárolás jogcímen. Telephelyi tárolás

IV.10. Az előlegszámla, a részszámlák, illetve a végszámla kiegyenlítése történhet készpénzben, vagy átutalással Vállalkozó által megadott bankszámla számra.

FELELŐSSÉGVÁLLALÁS:

V.1. A megrendelőlap másolati példánya mindenkor Megrendelőé, akinek ez egyúttal a munkavégzésre történő átadás elismervényeként is szolgál. A rendelt munka elkészülte után Megrendelő a megrendelőlap bemutatásával igazolja a munkadarab vagy a munka tárgyát képező jármű vagy munkadarab átvételének jogosságát.

V.2. A gépjárműben hagyott személyes holmikért és egyéb vagyontárgyakért Vállalkozó nem vállal felelősséget, ezért a munka tárgyát képező gépjárművekből a személyes holmikat Megrendelőnek előzetesen el kell távolítani.

V.3. A szolgáltatás közben okozott károkért (pl. karosszéria sérülés, egyéb alkatrész rongálódás) Vállalkozó kártérítéssel tartozik Megrendelő felé, amely az okozott kár kijavításával, kijavíttatásával vagy kártérítési összeg megállapításával realizálható. A kártérítési igényt írásban kell bejelenteni a jármű javításból történő visszavétele előtt.

V.4. Az üzembiztonságot, közlekedési biztonságot, vagy a megrendelt munka eredményét veszélyeztető meghibásodás szükséges javításának meg nem rendelése esetén, a hibás jármű Megrendelőnek történő átadásakor Vállalkozó köteles írásban közölni, hogy milyen meghibásodást észlelt. Mindennek tudomásul vételét Megrendelő aláírásával köteles igazolni.

V.5. A munkavégzéssel kapcsolatban felmerült minőségi kifogások bejelentését Megrendelőnek írásban kell megtenni a számla egyidejű bemutatásával.

V.6. Megrendelő a Vállalkozó műhelyében kifüggesztett jótállási feltételek alapján, a megjelölt jótállási időn belül követelheti a hibásan, vagy hiányosan végzett munka kijavítását, vagy az elvégzett munka során keletkezett, a munkavégzésből adódó hiba díjmentes kijavítását, abban az esetben, ha a meghibásodás egyértelműen és kizárólag Vállalkozó hibájából keletkezett.

V.7. A hibás teljesítés miatt javítandó jármű, alkatrész beszállításáról Megrendelő köteles gondoskodni. Vállalkozó jótállási kötelezettségének saját telephelyén tesz eleget. A szállítási költségeket Vállalkozó részére átadott számla alapján vállalja.

V.8. Megrendelő kifogásait lehetőleg azonnal, de legkésőbb 15 napon belül köteles Vállalkozó megvizsgálni, és ha az megalapozott, úgy azt a jótállásra vonatkozó rendelkezésnek megfelelően rendezni.

V.9. Amennyiben a reklamáció okát Megrendelő által elfogadott határidőn belül alkatrész- illetve anyaghiány miatt Vállalkozó nem tudja megszüntetni, úgy erről Megrendelőt tájékoztatja, és Felek újabb határidőt egyeztetnek.

V.10. A teljesítés akkor tekinthető hibásnak, ha a jelzett, illetve munkafelvétel során feltárt hibák alapján megrendelt javításokat egyértelműen bizonyítható módon Vállalkozó nem, vagy rosszul végezte el, és a végzett munka ellenértékét a számlában felszámította.

V.11. Nem tekinthető hibásnak a teljesítés, ha a felmérés, megbontás során Vállalkozó olyan hibát észlel, ami a hibafelvétel alkalmával nem volt egyértelműen és teljes bizonyossággal megállapítható, és Megrendelő az utólagosan tudomására hozott hiba kijavítását nem rendelte meg.

VEGYES RENDELKEZÉSEK:

VI.1. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben foglalt feladatok ellátása érdekében együttműködnek egymással. A szerződéssel, illetve a szerződésből folyó kötelezettségek teljesítésével kapcsolatban felmerülő vitákat elsősorban egymás közti egyeztetés keretében rendelkezik, illetve szükség esetén a gépjármű importőrének a bevonásával. Amennyiben az egyeztetés a Felek között nem jár eredménnyel, úgy a Felek kikötik a vállalkozás (mint üzemeltető) székhelye szerinti hatáskörrel rendelkező bíróság az illetékes..

Vállalkozó fenntartja a jogot, hogy előzetes egyezség és értesítés nélkül módosítsa az ÁSZF-et, és az oldalt használó felelőssége, hogy minden esetben ellenőrizze az adott, aktuálisan érvényes ÁSZF-et.

Budapest, 2019.02.21.

Hívj most!
Útvonal